Privacybeleid

Bij SNEAKIT vinden we je persoonlijke gegevens bijzonder belangrijk, want als je ze aan ons toevertrouwt, moeten we er uiterst zorgvuldig mee omgaan en je vooral op een transparante manier uitleggen hoe we ze verzamelen en gebruiken.

Dit Privacybeleid is gericht tot jou, als gebruiker of klant, die de website https://sneakit.com/ bezoekt.

Het doel van dit document is om je te informeren over de manier waarop je persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt door SNEAKIT.

Wat zijn persoonsgegevens

"Persoonsgegevens" zijn alle gegevens over jou waarmee je direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Je voor- en achternaam of een foto kunnen je bijvoorbeeld direct identificeren. Je e-mailadres kan je indirect identificeren.

Wat is verwerking?

Het woord "verwerking" betekent elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, ongeacht het gebruikte proces (verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, wissen of vernietigen).

Jouw privacy en persoonsgegevens respecteren is een prioriteit voor Ons en Wij verbinden Ons ertoe om jouw gegevens te verwerken in strikte overeenstemming met de Oostenrijkse Gegevensbescherming, zoals gewijzigd, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) van 27 april 2016 (hierna “AVG").

In elk geval zijn we toegewijd aan de volgende twee belangrijke principes:
 • Jij blijft de baas over je persoonsgegevens;
 • Je gegevens worden transparant, vertrouwelijk en veilig behandeld.
 • Wie is verantwoordelijk voor de bescherming van je gegevens?

  Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van je gegevens is SNEAKIT - geregistreerd onder het bedrijfsregisternummer FN 578988 en gevestigd aan de Perfektastrasse 61/2/1, 1230 Wenen, Oostenrijk.

  Meer informatie en contactgegevens

  Wettelijke herinnering: De verantwoordelijke voor de verwerking is, in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, de persoon die de middelen en doeleinden van de verwerking vaststelt. Wanneer twee of meer voor de verwerking verantwoordelijken gezamenlijk het doel van en de middelen voor de verwerking bepalen, zijn zij de gezamenlijke voor de verwerking verantwoordelijken (of co-leiders). De onderaannemer is een persoon die persoonsgegevens verwerkt namens de voor de verwerking verantwoordelijke, handelend onder het gezag van en in opdracht van de voor de verwerking verantwoordelijke.

  SNEAKIT wordt vertegenwoordigd door de heer Felix Lehner, als bestuurder.

  Als je vragen hebt over het beheer en gebruik van je persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen
 • per e-mail, [email protected];
 • per post naar SNEAKIT - Juridische afdeling - Perfektastrasse 61/2/1, 1230 Wenen, Oostenrijk.
 • Hoe verzamelen wij je gegevens?

  Al je persoonsgegevens worden rechtstreeks van jou verzameld, hetzij wanneer je een Bestelling plaatst op de Site, hetzij tijdens het gebruik van onze diensten.

  Daarnaast kunnen gegevens met betrekking tot je navigatie op de Site worden gebruikt voor je behoeften en interesses en om onze commerciële en advertentieaanbiedingen daarop af te stemmen.

  Waarom en op welke basis verwerkt Sneakit je gegevens?

  Wanneer de rechtsgrondslag voor de verwerkingen die wij uitvoeren het nastreven van een gerechtvaardigd belang is, kun jij, als betrokkene, op verzoek meer informatie krijgen over de belangenafweging.

  Je persoonsgegevens worden door SNEAKIT verzameld voor de volgende doeleinden:
 • Het beheren en volgen van je contracten, bestellingen, leveringen en facturen wanneer je producten bestelt op onze site
 • Rechtsgrondslag:
 • Contractueel, de verwerking van je Gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van je bestelling van Producten
 • Het beheren en volgen van je contracten, leveringen en betalingen wanneer je producten aan ons verkoopt
 • Rechtsgrondslag:
 • Contractueel, de verwerking van je Gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de verkoop van je Producten
 • Reageren op je verzoeken om informatie over onze producten of leveringsvoorwaarden
 • Rechtsgrondslag:
 • Je toestemming
 • Je onze nieuwsbrief en commerciële aanbiedingen sturen
 • Rechtsgrondslag:
 • Je toestemming
 • Om je verzoeken tot uitoefening van je "Gegevensbeschermingsrechten" te beheren en te beantwoorden
 • Rechtsgrondslag:
 • Wettelijke verplichting (AVG en Loi Informatique & Libertés)
 • Om de goede werking en voortdurende verbetering van onze Site en de functies van de site te garanderen
 • Rechtsgrondslag:
 • Ons legitieme belang om het beste niveau van werking en kwaliteit van de Site te garanderen, met name dankzij bezoekersstatistieken;
 • Je toestemming, waar nodig.
 • Organisatie en opvolging van competities
 • Rechtsgrondslag:
 • Je toestemming
 • SNEAKIT heeft ook het recht om dergelijke gegevens te gebruiken om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting.

  In elk geval en voor elk bepaald doel gebruiken we alle middelen die in ons bezit zijn om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die aan ons zijn toevertrouwd te garanderen, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

  Welke gegevens worden verwerkt?

  De verplichte of facultatieve aard van de gevraagde persoonsgegevens en de mogelijke gevolgen van het uitblijven van een antwoord worden gespecificeerd op het moment dat ze worden verzameld.

  Je kunt de details bekijken van de persoonsgegevens die wij mogelijk over je hebben.

  Om je contracten, bestellingen, leveringen en facturen te beheren en op te volgen wanneer je producten bestelt op onze site
 • Achternaam, voornaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Postadres voor levering;
 • Postadres voor facturatie;
 • Gegevens met betrekking tot betaalmiddelen: rekeningnummer, vervaldatum, cryptogram, RIB.
 • Om je contracten, leveringen en betalingen te beheren en op te volgen wanneer je producten aan ons verkoopt
 • Achternaam, voornaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Postadres voor levering;
 • Postadres voor facturatie;
 • Gegevens met betrekking tot betaalmiddelen: rekeningnummer, vervaldatum, cryptogram, bankgegevens
 • Om je verzoeken om informatie over onze producten of over onze leveringsvoorwaarden te beantwoorden
 • Voornaam, achternaam;
 • E-mailadres
 • Voor het versturen van onze nieuwsbrief en commerciële aanbiedingen
 • E-mailadres;
 • Voornaam, achternaam;
 • Voor het beheer en je verzoeken om je rechten uit te oefenen Informatique & Libertés (Gegevensbescherming)".
 • Naam, voornaam;
 • E-mailadres
 • Om de goede werking en voortdurende verbetering van onze site en de functies ervan te garanderen Gegevens met betrekking tot je navigatie op onze site via cookies:
 • Bezochte pagina's
 • Winkelwagens toevoegen
 • Bounce pagina's
 • Voor de organisatie en opvolging van competities
 • Naam, voornaam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Postadres
 • Wie ontvangt je gegevens?

  Binnen de grenzen van hun respectieve verantwoordelijkheden en voor de hierboven genoemde doeleinden zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen hebben tot je gegevens de volgende

 • Het bevoegde personeel van de verschillende afdelingen van SNEAKIT (administratie, boekhouding, marketing, verkoop, logistiek en IT);
 • De bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de Site;
 • De bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het transport van de Producten;
 • Bevoegd personeel van onze eventuele onderaannemers, zoals bankpartners;
 • Indien van toepassing, de relevante rechtbanken, bemiddelaars, accountants, auditors, advocaten, deurwaarders, incassobureaus, politie- of gendarmerieautoriteiten in geval van diefstal of gerechtelijke vordering, reddingsdiensten;
 • Derden die cookies kunnen plaatsen op je toestel (computers, tablets, mobiele telefoons, enz.) als je daar toestemming voor geeft.
 • Je gegevens worden niet doorgegeven, uitgewisseld, verkocht of verhuurd aan anderen dan de hierboven genoemde personen.

  Meer details over de lijst van onze dienstverleners die je gegevens verwerken:

 • Facebook Pixel
 • Google Ads Pixel
 • Snapchat
 • Tik Tok
 • Pinterest
 • Eulerian
 • Google analytics
 • Bing
 • Webgains
 • Google remarketing
 • Trengo
 • Pingdom
 • Nosto
 • Hoe lang bewaren we je gegevens?

  Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is voor de beoogde doeleinden, zoals hierboven beschreven en samengevat in onderstaande tabel: Voor het beheer en de opvolging van je contracten, bestellingen, leveringen en facturen Voor de duur van de relatie en tot 3 jaar na het einde van de commerciële relatie

  Boekhoudkundige gegevens worden tien jaar bewaard in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen

  Om je contracten, leveringen en betalingen te beheren en op te volgen wanneer je producten aan ons verkoopt Voor de duur van de relatie en tot 3 jaar na het einde van de commerciële relatie

  Boekhoudkundige gegevens worden 10 jaar bewaard in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen

  Om te reageren op je verzoeken om informatie over onze producten of over onze leveringsvoorwaarden 3 jaar vanaf het einde van de zakelijke relatie

  Of 3 jaar vanaf de datum van je laatste contact met SNEAKIT

  Voor het versturen van onze nieuwsbrief en commerciële aanbiedingen 3 jaar vanaf het einde van de zakelijke relatie

  Of 3 jaar vanaf de datum van je laatste contact met SNEAKIT

  Voor het beheer en je verzoeken om je rechten uit te oefenen Bescherming van gegevens 1 jaar in geval van uitoefening van het recht op toegang of rectificatie

  3 jaar in geval van uitoefening van het recht op bezwaar

  Om de goede werking en voortdurende verbetering van onze Site en de functies ervan te garanderen 13 maanden. Na deze periode worden de geïdentificeerde gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

  De informatie die via cookies en trackers wordt verzameld, wordt 25 maanden bewaard. Na deze periode worden deze gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

  Voor de organisatie en opvolging van wedstrijden Voor de duur van de wedstrijd en totdat de winnaar de prijs ontvangt

  Wat zijn je rechten?

  In overeenstemming met de Data Protection Act en de AVG heb je de volgende rechten:

 • Recht op toegang (Artikel 15 AVG), rectificatie (Artikel 16 AVG), om je gegevens bij te werken, aan te vullen;
 • Recht om je persoonsgegevens te blokkeren of te wissen (Artikel 17 AVG), als deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn, of als het verzamelen, gebruiken, openbaar maken of opslaan ervan verboden is;
 • Recht om je toestemming te allen tijde in te trekken (Artikel 13-2c AVG);
 • Recht om de verwerking van je gegevens te beperken (Artikel 18 AVG) ;
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens (Artikel 21 AVG);
 • Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens die je aan ons hebt verstrekt, wanneer je gegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking op basis van je toestemming of op basis van een contract (Artikel 20 AVG) ;
 • Het recht om te bepalen wat er met je gegevens gebeurt na je overlijden en om te kiezen of we je gegevens al dan niet doorgeven aan een door jou aangewezen derde partij.
 • In geval van je overlijden en bij gebrek aan instructies van jouw kant, verbinden we ons ertoe je gegevens te vernietigen, tenzij het bewaren ervan noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een eenvoudig verzoek per e-mail [email protected] of per post naar: SNEAKIT - Juridische afdeling - Perfektastrasse 61/2/1, 1230 Wenen, Oostenrijk.

  Tot slot kun je ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten.

  Hoe zit het met verbindingsgegevens en cookies?

  Wij gebruiken verbindingsgegevens (datum, tijd, internetadres, computerprotocol van de bezoeker, geraadpleegde pagina) en cookies (kleine bestanden die op je computer worden opgeslagen) op onze Site om je te identificeren, je bezoeken te onthouden en om metingen en statistieken over het publiek op de Site te verkrijgen, met name met betrekking tot de bekeken pagina's.

  Je kunt toestemming geven voor het plaatsen van cookies op je toestel, deze weigeren of zelf bepalen welke cookies je accepteert.

  Worden je gegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

  We verwerken je gegevens voornamelijk binnen de Europese Unie.

  Vanwege de aard van onze activiteiten kunnen we je gegevens doorgeven buiten de Europese Unie. In dit geval gaan deze overdrachten gepaard met passende beschermingsmaatregelen in overeenstemming met de regelgeving. Deze beschermingsmaatregelen zijn op verzoek verkrijgbaar via [email protected] of per post op het volgende adres: SNEAKIT - Juridische afdeling - Perfektastrasse 61/2/1, 1230 Wenen, Oostenrijk.

  Welke veiligheidsmaatregelen zijn er om je gegevens te beschermen?

  SNEAKIT en haar eventuele onderaannemers verbinden zich ertoe alle technische en organisatorische maatregelen te treffen om de veiligheid van onze verwerking van persoonsgegevens en de vertrouwelijkheid van je gegevens te waarborgen, in overeenstemming met de Oostenrijkse wet op de gegevensbescherming en de AGV.

  In dit opzicht nemen we de nodige voorzorgsmaatregelen, met betrekking tot de aard van je gegevens en de risico's die onze verwerking met zich meebrengt, om de veiligheid van de gegevens te waarborgen en, in het bijzonder, om te voorkomen dat ze vervormd, beschadigd of toegankelijk zijn voor onbevoegde derden (fysieke beveiliging van de gebouwen, authenticatieproces voor onze klanten met persoonlijke en beveiligde toegang via vertrouwelijke identificatiemiddelen en wachtwoorden, logging van verbindingen, versleuteling van bepaalde gegevens, enz.)